Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Maple

 

Definicje

„Regulamin” – niniejszy dokument stanowiący regulamin Sklepu Internetowego Maple

„Sklep”, „Sklep Internetowy Maple” - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.mapleblocks.eu, sprzedający za pośrednictwem sieci Internet Produkty znajdujące się w jego ofercie.

„Klient”, „Kupujący” - to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej dokonująca zakupów Produktów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym Maple

„Sprzedawca”, „Sprzedający” – podmiotem prowadzącym sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Maple jest PHUP „Granit” z siedzibą Dębno 21332-852  Dębno o numerze NIP 869-000-23-33 oraz REGON 005694869 zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeska pod numerami 4920/01, 4921/01, 1286/90

„Produkty”, ”Towary” - towary handlowe znajdujące się w ofercie Sklepu i będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym Maple

„Zamówienie” – umowa sprzedaży zawierana na odległość, przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza Zamówienia („Koszyk”), poprzedzona akceptacją wyboru Towarów przez Klienta oraz wyborem formy płatności i formy dostawy Towarów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

„Formularz Zamówienia” – formularz udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający przekazanie Sprzedającemu danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji transakcji.

„Konto” – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

„Login” – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów

„Hasło” - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta korzystającego ze Sklepu

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Sklep Internetowy Maple w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym Zamówienie, zwanym dalej Klientem.

2. Sprzedaż jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

3. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania Sklepu i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

4. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego Maple działającego pod adresem internetowym www.sklep.mapleblocks.eu jest Sprzedawca

 

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie Sklepu. Zamówienia drogą elektroniczną są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 w dni robocze (Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia).

2. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu www.sklep.mapleblocks.eu oraz akceptacja Regulaminu podczas procedury zamawiania Towarów

3. Dane wpisywane do Formularza Zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.

4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, także w przypadku zamieszczenia w Formularzu Zamówienia niepełnych danych.

5. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem (Loginem) lub Hasłem do systemu Sklepu.

III. Koszty przesyłki

Koszt przesyłki pokrywa Klient zgodnie z poniższym cennikiem:

Rodzaj przesyłki

Cena brutto

 Przesyłka do 30 kg za pośrednictwem firmy kurierskiej

Płatność przelewem na konto

11,00 zł

Płatność za pobraniem

17,00 zł

                                                                                 

                                                                                                                                          Jeżeli w ramach jednego zamówienia suma wartości zakupionych Produktów będzie większa  lub  równa 300 PLN  koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

IV. Warunki dostawy

1. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej „FEDEX”

2. Termin dostarczenia przesyłki do Klienta to łączny czas realizacji Zamówienia + przewidywany czas dostawy Towaru do Zamawiającego zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

3. Przewidywany czas dostawy:

  • Przesyłką kurierską - następnego dnia roboczego po nadaniu przesyłki zawierającej zamówione Towary

4. Przewidywany czas dostawy stanowi jedynie szacunkowy czas potrzebny na dostarczenie Towaru do Klienta i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

 

V. Płatności

Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Maple Klient może skorzystać z następujących form płatności (wybór możliwy podczas procedury składania Zamówienia):

1. Płatność za pobraniem – dotyczy wyłącznie dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku Klient przekazuje gotówkę dostarczającemu przesyłkę pracownikowi firmy kurierskiej.

2.   Przelew bankowy - po złożeniu Zamówienia w naszym sklepie Klient otrzymuje potwierdzenie zawierające numer konta na który należy dokonać wpłaty. W takim przypadku Towar dostarczamy po zaksięgowaniu środków na naszym koncie. Na wpłatę oczekujemy 7 dni roboczych, po tym terminie w przypadku braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

 

VI. Zwroty

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym Maple są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny." Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania Towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, jeżeli Produkt został uszkodzony mechanicznie lub jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. W takich okolicznościach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Jeżeli Towar wróci bez zastrzeżeń Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zgodną z postanowieniami regulaminu.

4. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał faktury lub paragonu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy, dostępne w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.  Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

 

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową (reklamacja), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Klient powinien poinformować Sprzedawcę i odesłać Produkt pod adres PHUP Granit, Dębno 213, 32-852 Dębno z dopiskiem „reklamacja”, wraz z oryginałem faktury VAT lub paragonem.

3. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostarczyciela i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzić protokół szkody w obecności pracownika firmy dostarczającej Towar, a także poinformować o tym fakcie administratora Sklepu

4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki powstałego podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie poprawnie wypełnionego protokołu szkody.

5.  Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem.

6. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta.

7. Sklep internetowy Maple nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym Maple, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu (podczas rejestracji).

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy PHUP Granit s.c. i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu Internetowego Maple mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania w każdym czasie.

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176).

3. Treści prezentowane w Sklepie (tj. produkty wraz z cenami) nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Logo Sklepu, szata graficzna witryny, opisy Produktów, zdjęcia, znaki towarowe są własnością firmy PHUP Granit s.c. i stanowią przedmiot praw autorskich oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszania oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe działanie nie będzie miało wpływu na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2011 r. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.